Leerlingenraad

Kinderen mee laten denken

Op onze school werken we met een leerlingenraad.
We vinden het belangrijk om onze kinderen mee te laten denken en mee te laten praten over belangrijke zaken die binnen school spelen. Daarnaast nemen afgevaardigden van de leerlingenraad jaarlijks deel aan het leerlingencongres, georganiseerd door ons bestuur EduMare.

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap

Taken en bevoegdheden van de leerlingenraad

 • De leerlingenraad heeft een organisatorische en adviserende taak.
 • De raad brengt de andere leerlingen (liefst schriftelijk) op de hoogte van haar activiteiten.
 • De leerlingenraad mag bij de school informatie vragen over de zaken die met de school te maken hebben.
 • De leerlingenraad kan (ook op eigen initiatief) advies uitbrengen aan de school over zaken die specifiek voor de leerlingen van belang zijn.
 • De leerlingenraad kan initiatieven nemen voor de organisatie van activiteiten – na goedkeuring van de school.
 • Een leerling kan niet worden gestraft voor de meningen die hij/zij in de bijeenkomsten van de leerlingenraad naar voren brengt.

Hoe is de organisatie?

 • In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “les leerlingenraad”, waarin zij uitleggen, o.a. met behulp van een filmpje, wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
 • In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
  De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of na schooltijd. De data worden in de 1e vergadering afgesproken of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • Bij elke vergadering is er minimaal een personeelslid, die zitting heeft in de ”Leerlingenraad”, als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen groep.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. De zittingstermijn is maximaal 2 jaar. Leerlingen kunnen daarna niet herkiesbaar zijn. Dit, om hierna andere kinderen de kans te geven om zitting te nemen in de leerlingenraad.
 • De directie/het team, MR of de oudervereniging (afhankelijk van de vraag) zorgt altijd voor een vlotte en serieuze beantwoording van vragen van de leerlingenraad.
 • De leerlingenraad krijgt een ideeënbus, de ideeën worden besproken.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de groepen of uit de ideeënbus.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Voorbeelden van onderwerpen die ter sprake kunnen komen:
  • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
  • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
  • Adviseren bij allerhande festiviteiten zoals: disco’s, sportdagen, kerst etc.


Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

 • Een half uur tot een uur direct na school in de personeelskamer.


Hoe is het kiesreglement?

 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.
 • Tijdens deze verkiezingen wordt er uit de groepen 5, 6, 7 en 8 een leerling verkozen die gedurende het gehele schooljaar zitting heeft in de leerlingenraad.
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.
 • De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Dit betekent dat er in totaal evenveel stembrieven zijn als groepen 5, 6, 7 en 8.
 • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts op één kandidaat gestemd worden.
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
 • De stemming is anoniem.
 • De leerling met de meeste stemmen wordt gekozen.
 • Mocht het aantal stemmen gelijk zijn, wordt er door de leerkracht, gedurende één week, gelegenheid gegeven om extra campagne te voeren. Hierna wordt er opnieuw gestemd. Mochten de stemmen dan weer staken bepaalt het lot de vertegenwoordiger voor dat schooljaar.