Medezeggenschapsraad

Samenwerken!

Een goede samenwerking tussen ouders, directie en leraren is de basis op een basisschool. De samenwerking vindt op verschillende manieren plaats.


Een officieel orgaan

Eén van de officiële overlegorganen is de medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. De leden van de medezeggenschapsraad kunnen in dit overleg invloed hebben op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de medezeggenschapsraad van de school. Leden worden voor een periode van drie jaar gekozen.

Welke rechten heeft de MR?

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten te weten: een adviesrecht, een instemmingsrecht en een initiatiefrecht.

Wilt u meer weten over de MR, stel uw vraag aan betreffende MR leden of stuur een mail naar mr.want@edumarevpr.nl

Waarover mag de MR meepraten?

De MR kan meedenken over voorstellen van de schoolleiding maar ook zelf voorstellen inbrengen. Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn onder andere:

 1. Onderwijs
  Lesmethoden voor de verschillende vakken, procedures van het onderwijs, het pedagogisch klimaat van de school en de uitgevoerde acties van de schooladviesdienst.
 2. Algemene omstandigheden
  Veiligheid, gezondheid en welzijn.
 3. Roosterkwesties
  Het vaststellen van vakanties en vrije dagen.
 4. Inbreng van ouders
  De manier waarop ouders kunnen meehelpen met het onderwijs en andere activiteiten.
 5. Financiën
  Ouderbijdrage, de besteding van geld en gebouwen.

  In het algemeen kan worden gesteld dat de MR de belangen van leerlingen, ouders en school zo goed mogelijk behartigt.