Medezeggenschapsraad


Wie zitten er in de MR?
Momenteel bestaat de MR van OBS ‘t Want uit de volgende personen
Onze oudergeleding van de MR bestaat uit:
* Bram Voncken (Voorzitter)
* Laurien de Roover
De personeelsgeleding bestaat uit:
* Anita van de Noort
* Kelly Valkhof

Wat is de MR?
Een goede samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten is essentieel op een basisschool. De samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Een van de officiële overlegorganen is de MR, waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. De leden van de medezeggenschapsraad kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de medezeggenschapsraad van de school. Leden worden voor een periode van drie jaar gekozen in de MR.

Waarover mag de MR meepraten?
De MR kan zich buigen over voorstellen van de schoolleiding maar kan ook zelf voorstellen inbrengen. Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn o.a.:
1. Onderwijs
Lesmethoden voor de verschillende vakken, verbeteringen van het onderwijs, het pedagogisch klimaat van de school en de taken en acties van de schooladviesdienst.
2. Algemene omstandigheden
Veiligheid, gezondheid en welzijn.
3. Roosterkwesties
Het vaststellen van vakanties en vrije dagen.
4. Inbreng van ouders
De manier waarop ouders kunnen meehelpen met het onderwijs en andere activiteiten.
5. Financiën
Ouderbijdrage, de besteding van geld en gebouwen.
In het algemeen kan worden gesteld dat de MR de belangen van leerlingen, ouders en personeelsleden zo goed mogelijk behartigen.

Welke rechten heeft de MR?
De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten te weten: een adviesrecht, een instemmingsrecht en een initiatiefrecht.